The Erlich Lab

Internal Links | Site at NYU-Shanghai | CV | Publications | Twitter | GitHub |

Lab Members

Jeffrey Erlich, PI

Postdocs

Sylvain Dubroqua
Jenya Lukinova

Graduate Students

Josh Moller-Mara
XiaoYue Zhu
Peiyuan Zhang (co-advised by Xiao-Jing Wang)

Staff

Cequn Wang
Yidi Chen

Undergraduates

Michael Lukiman
Xiangci Li
Yuyue Wang
Shine Zhou
Misya Erwin

Interns

Lingqi Zhang

Alumni

Bo Zhang

Collaborators

Steve Lehrer
Zheng "ZZ" Zhang
Ming Hsu